TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT BẢO TRÌ/MAINTERNANCE SUPERVISOR

Job Ref.
:
Category
: Maintenance
Area
: VN, Binh Duong
Salary range
: Competitive
Job Type
: Permanent full-time

Job description

Job Description


1. Quản lý mọi hoạt động của Phòng Kỹ thuật Bảo trì. Làm việc với các phòng ban hữu quan để giải quyết các vướng mắc trong CV hàng ngày của phòng.

Manage all the Mainternance tasks. Working with related departments to solve daily tasks problems of Mainternance.

2. Truyền tải mục tiêu của công ty trong các vấn đề của bảo trì.

Deliver company odjective on maintenance issues.

3. Tuân thủ đầy đủ các quy trình bảo trì và đảm bảo sự thực hiện đúng.

Fulfil, comply maintenance procedures and ensure implementation.

4. Thực hiện việc kiểm tra công cụ, dụng cụ để xác định và giải quyết vấn đề.

Carry out inspections of the facilities to identify and resolve issues.

5. Kiểm tra hệ thống điện và kỹ thuật của nhà máy để đảm bảo chức năng.

Check electrical and technological systems of fatory to ensure functionality.

6. Phân bổ công việc và giám sát nhân viên bảo trì.

Allocate workload and supervise upkeep staff.

7. Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong nhóm để công việc đạt tiến độ và hiệu quả cao nhất.

Guid, train new staff in team to make the tasks meet the best effect.

8. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật năng lực nhân viên và việc thực hiện các quy định.

Check, supervise,evaluate, award, or discipline about employees' abilities and doing company regulation.

9. Theo dõi và lên kế hoạch dự trù vật tư, máy móc và trang thiết bị trong nhà máy.

Monitor and make reserved plan for materials, machines and all equipment inside the factory.

10. Báo cáo theo yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Report as requested from Quanlity control system as ISO 9001: 2015 standard.

11. Theo dõi chi phí và kiểm soát ngân sách cho bảo trì

Monitor expenses and control the budget for maintenance.

12. Quản lý các mối quan hệ với nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ.

Manage relationships with contractors and service providers.

13. Cập nhật và lưu giữ các bản báo cáo, nhật ký bảo trì về các hoạt động hàng ngày.

Update and keep maintenance logs and report on daily activities.

14. Đảm bảo tuân thủ và thực hiện các quy định về sức khỏe, an toàn.

Ensure health and safety policies and complied.

15. Thực hiện và kiểm tra 5S, TPM tại văn phòng và tất cả các máy móc, tủ điện trong nhà máy.

Carry out and check 5S, TPM at the office and all machines, distribution boards in the factory.

16. Lên kế hoạch bao trì theo 3 cấp độ: vận hành, bảo trì, chuyên gia hoặc nhà cung cấp và giám sát việc thực hiện kế hoạch đó.

Make 3 levels maintained plan: operate, maintain, expert or supplier and monitor the application.

17. Chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn xử lý sự cố để đào tạo nhân viên.

Prepare documents and guide how to problem solving in order to train staff.

18. Cập nhật ma trận phân chia để ôn lại các phương pháp giải quyết cho từng sự cố đã xảy ra.

Update breakdown matrix to review solutions for each happened problems.Job Requirements


Trình độ học vấn:/Education level

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện, Điện tự động xí nghiệp Công nghiệp hoặc các ngành nghề tương đương./Graduated from colledge, university with Electric or Auto electrical in factory major or
similar major. Graduated from Colledge, University with Electrical, Automatic Electric, Industrial Electric or equivalent.

Yêu cầu đào tạo:/Training requirements.

a. Luật lao động và các quy định nhà nước

Labor laws and Government rules.

b. Nội quy và thỏa ước lao động và các quy định của Công ty

Company regulation and Agreement and other rules.

c. Các kỹ thuật và máy móc ngành in, các chương trình (nếu có) được nhận dạng tại sổ sách và chương trình đào tạo tại chỗ, đặc biệt với những cái nói về Quy trình xử lý hệ thống có liên quan đến sản xuất, các tài liệu hỗ trợ

Printing technologies and machines, programs (if any) as internal training policies, expecialy with system procedures concerned with production, and supported documents.

d. Các quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty theo ISO 9001:2015.

Procedures, standards for checking products quality as ISO 9001:2015

e. Các mục tiêu và chính sách chất lượng, bao gồm trách nhiệm và quyền hạn.

Quality targets and policies, include responsibilities and rights.

f. Các kiến thức về ATLD, phòng tránh tai nạn lao động

Labor safety and preventing labor accidents knowledge.

Kỹ năng cần thiết:/ Requirement skills.

a. Thành thạo chương trình vi tính văn phòng

(Word,Excel, …)/ Fluently in Microsoft Offices

b. Kỹ năng giám sát/ Supervising skills

c. Kỹ năng giao tiếp/ Communicating skills

d. Kỹ năng báo cáo/ Reporting skills

Kinh nghiệm: / Experience

a. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý bảo trì máy móc ngành in công nghiệp hoặc các ngành nghề tương đương

At least 03 years experience at Maintenance Manager in printing fields or equivalents majors.

Some featured clients